Online databázy

Milí používatelia, pripravovaná databáza v projekte -Vytvorenie spoločnej online ornitologickej databázy- je spustená. Počas vývoja databázy a jej funkcií sme dbali na osobitosť použitia pre rôzne lokality, ktoré sa mapujú, ako aj pre spracovanie rôznych dát, napríklad údajov o farebne okrúžkovaných vtákoch, čím sme pripravili systém, ktorý bude možné využiť na rôzne podmienky terénneho mapovania.  

Vďaka online fungovaniu dokáže databáza hneď spracovať a zobraziť načítané údaje, čím umožní okamžitú spätnú väzbu pre mapovateľov a sčítavateľov. V tomto roku prebieha testovacia prevádzka, aby sme upravili a prispôsobili prostredie tak, aby bol systém dlhodobo využiteľný a uspokojil predstavy mapovateľov o jednoduchom online spracovávaní údajov z terénu. Preto vás prosíme o pomoc, testujte a skúšajte funkcie databázy. Podrobný popis práce s databázovým systémom nájdete na úvodnej stránke, prípadne na každej jednej stránke v helpe. 

Databáza Zimného sčítania vodného vtáctva >>

CR-BIRDING >>

© MME-BirdLife Hungary »