Úvodné slovo

 

Bezhraničná spolupráca

Maďarská ornitologická a ochranárska spoločsnoť (MME), Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS) a Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied (SAS) spolupracujú na projekte s názvom „Vytvorenie spoločnej online ornitologickej databázy (HUSK 08/01/2.2.1./0148)” zameranom na ochranu prírodných hodnôt v pohraničnej oblasti.  

Záujmové územia na maďarskej strane sú: Szatmár-Bereg, Horná Tisza, Bodrogzug, Pohorie Zemplén, Údolie Hernádu, Aggtelekský kras, Pahorkatina Putnoki-dombság, Pohorie Bükk, Mátra, Karancs-Medves, Údolie Ipľa, Pohorie Gerecse, Staré jazero v Tate, Malý Žitný ostrov, a na slovenskej strane: Volovské vrchy, Košická kotlina, Medzibodrožie, Slovenský kras, Cerová vrchovina, Poľana, Ipeľ, Parížske močiare, Dunaj, Ostrovné lúky, Dolné Považie.

Cieľom projektu je vytvorenie takej databázy, ktorá umožní zjednotiť a rozvinúť monitoring vtáctva v pohraničných územiach predelených slovensko-maďarskou hranicou.

Projekt trvá od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2010 a je podporený Európskou úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v programe cezhraničnej spolupráce, a zároveň je spolufinancovaný Maďarskou a Slovenskou republikou.

Práce na vecných projektových aktivitách začali v októbri 2009, kedy sa uskutočnil v Salgótarjáne úvodný workshop, ktorého sa zúčastnilo 28 dobrovoľníkov a odborníkov s cieľom vzájomného predstavenia  už existujúcich národných programoch monitoringu vtáctva. Počas konferencie sa partneri projektu dohodli na programoch, ktorých metodika je zlúčiteľná a ktoré budú spoločne v rámci projektu rozvíjať. V rámci projektu sa tak zameriame na rozvoj modulov online databázy pre: zimné sčítanie vodného vtáctva, program evidencie a monitoringu vtáčích búdok, monitoring stĺpov smrti a rozvoj modulu databázy na evidenciu a spracovanie pozorovaní vtákov s farebným značením.

Vypracovaná databáza bude obsahovať takmer všetky existujúce a vznikajúce slovenské a maďarské databázy rôznych monitorovacích programov. Online databáza umožní bezprostredné zadávanie údajov z terénu a okamžité prehliadanie zo strany používateľov.

Popri vývoju databázy kladie projekt vysoký dôraz na podporu práce dobrovoľníkov, preto ich prácu podporíme metodickými inštrukciami a umožníme výmenu skúseností na stretnutiach maďarských a slovenských dobrovoľníkov a odborníkov, ako aj rozvoj mapovania vtáctva v pohraničných územiach. Okrem online dát v databáze sa pripravujú aj publikácie, ktoré predstavia kľúčové územia a ich prírodné hodnoty. 

© MME-BirdLife Hungary »